« Historien om en båndsag | Main | Vi fant vi fant! »
Friday
Jan182013

vakker ingeniørkunst fra 1890.

Etter å ha børstet, renset og polert begge Wright-guidene, kom de stramme linjene bedre frem. Det kan også se ut som at det finnes rester av forgylling på det ene justerhjult, men dette må undersøkes nærmere. Vi aner konturene av vakker ingeniørkunst fra 1890. Nå venter overflatebehandling med linoljemaling og voks.

Men først skal vi se nærmere på oprinnelsen til Wright guiden, og forsøke å finne om ut om selskapet også produserte båndsager.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>