« Vi fant vi fant! | Main
Wednesday
Jan162013

Båndsagen

Kan det finnes inngraveringer av produsent og årstall under malingen? 

Fabrikkens båndsag er foreløpig av ukjent merke. Den er med på bildet fra 1920, og stammer fra «Risaaens Trevarefabrikk» og skal dermed være produsert en gang før 1890. Men mens de øvrige maskinene har innstøpt produsent navn, samt blanket med «Storm Maartens – Christiania», Mangler båndsagen dette.

Vi har bestemt oss for å fjerne litt av malingen på jakt etter produsent og årstall. I den tidlige perioden av industrialiseringen var det vanlig med flotte detaljer av messing og gullmaling, ofte i flotte kombinasjoner. Vi har derfor et lite håp om at det kan skjule seg pene detaljer og blanke metaller under det sorte, tykke malinglaget som nå dekker båndsagen.

 

Vi starter med å fjerne litt av malingen på guiden.

Følg med...

References (9)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>