Sunday
Aug172014

Skapkunst utstilling ruller videre

Handverksfabrikkens utviklingsprosjekt "Skapkunst" er fullført etter 1,5 år med studiereiser og dypdykk i Norske museer, arkiver og magasiner. De ferdige verkene bærer i seg spor etter både lokale og nasjonale bondeteknikkker, i det som er blitt betegnet som jakten på det Norske formspråket. I tillegg til verktøyspor og formlikheter, vil man finne innslag av egenutviklet mekanikk og patenter.

Etter at utstillingen ble avduket under "Kultursjå" 14.juni, har skapene hengt i fabrikkens kafeelokale gjennom sommeren. Nå stenges fabrikken for sommeren, og skapene gjøres klar for en liten vandreutstilingen.

La vita e bella'- kaffeskapet med skjenkekontroll

Totalt har over 1000 besøkende gjestet fabrikken og utstillingen i sommer, vi vil derfor benytte anledningen til å takke alle dere som valgte å legge veien om den lille fabrikken ved elva, denne aller siste sommersesong.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>