Sunday
Aug172014

Imprignering med naturmetoden. 

Skal man bygge må man ha skikkelige materialer. Derfor randbarker vi furutrær på Øystøl, for på den måte å øke andelen kjerneved i treet.

Til oppgaven har vi prøvd ut kombinasjonen barkespade og stolpesko, med stort hell. 

Etter tre til fem år skal kjerneveden ha trukket helt ut i såret og man kan skjære kledningsbord med høy andel kjerneved som holder i evigheter.

Du kan se flere bilder fra prosessen her.

 

Reader Comments (1)

Binære alternativene er estimater av underliggende aktiva ytelse under en gitt tidsramme. For å forstå skjønnheten i BO trading, la oss først ta en titt på hvordan investeringer i andre handelsplasser vanligvis fungerer. Binære Opsjoner

May 12, 2015 | Unregistered CommenterEddyjims

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>